انگلیسی
يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مجید ظروفی                           

مرتبه علمی:  مربی

پست الکترونیکی :

 

تحقیق و پژوهش

عناوين برخي از تحقيقات انجام شده :

- انجام سلسله تحقيقات مختلف در دفتر مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران. واحد سنجش افکار و تحقيقات اجتماعی. از جمله:

    سلسله "بررسی هاي نظرات شهروندان نسبت به عملکرد شهرداريهای مناطق مختلف تهران" در طي سالهاي 1374-1372 و

   "بررسی نظرات شهروندان تهراني در مورد شهر مطلوب"

- انجام طرحهای مختلف تحقيقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی از جمله:

1 – بررسی تمايل دانشجويان به شرکت در نماز جماعت دانشگاه. دانشگاه آزاد اسلامی اردبيل.1376

2 –  بررسی سلسله مراتب ارزشها در بين دانشجويان. دانشگاه آزاد اسلامی اردبيل. 1377

3 – مطالعه و تدوين نقش بسيج در سالم سازی دانشگاهها. دانشگاه آزاد اسلامی اردبيل. 1377

4 – بررسی نظرات رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به عملکرد دانشگاه. 1377. دانشگاه آزاد اسلامی اردبيل.

5 -  بررسی نظرات شهروندان نسبت به شورای شهر. 1378. دانشگاه آزاد اسلامی اردبيل.

6 – "بررسی نيازهای شغلی اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی شبستر" 1384. دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

7 – مقايسه پرخاشگری در بين دانش آموزان دختر دارای پدر و فاقد پدر. 1382. دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.

8–  بررسي و توصيف وضعيت فعلي دانشگاه آزاد اسلامي شبستر. 1385. دانشگاه آزاد اسلامی  شبستر.

9–  بررسي رابطه انگيزه پيشرفت و گرايشهای ارزشی در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شبستر. 1386 . دانشگاه

     آزاد اسلامی  شبستر.

10 –  بررسی کيفيت يادگيری رياضی در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شبستر. 1388 . دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.

 

11- بررسی عوامل موثر بر هویت ملی در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شبستر. 1390 . دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.