انگلیسی
يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مجید ظروفی                           

مرتبه علمی:  مربی

پست الکترونیکی :

 

مقالات ژورنال

چاپ مقاله: پژوهشی در باره مشکلات پزشکان زن: پژوهشنامه دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد بهشتی تهران. 1372. شماره 15 و  16

چاپ مقاله: بررسی نظری تحول همسر گزينی: پژوهشنامه دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد بهشتی تهران. 1376. شماره 22

چاپ مقاله The Study of Social Relations between aged and other family members در medwell  پاکستان.  2008

چاپ مقاله:The Study of Students’ Mathematics Lesson Learning Quality  درscience direct- Social and Behavioral Sciences  Volume 8 , 2010, Pages 505-511

 

چاپ مقاله: بررسي سلامت رواني و رابطه آن با گرايش به اعمال مذهبي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی: فصلنامه روان شناسی و دين. شماره 8 .

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.